Tron på atmosfären i kampanjmötet och förkunnelsen var stor, och många tog tillfället att bjuda med sina vänner. Människor kom till tro under de kampanjerna. Övriga stadsbor som aldrig besökte mötena kände ändå till att något pågick i staden. De kristna församlingarna var stolta över det som skedde och enheten mellan de kristna gav styrka. Den enhet som hade fötts mellan kristna i olika församlingar blev en naturlig utgångspunkt när nästa rörelse tog vid där bönegemenskap i mindre ekumeniska grupper växte fram.

Under det fortsatta 1900-talet och in i 2000-talet har sedan rörelser drabbat Guds församling i olika grad. Andliga rörelser som lyft fram det kristna livets välsignelser som Andens dop, Andens gåvor, Andens enhet, andliga tjänster, församlingens betydelse, Andens kraft, frihet och utrustning. I Kristus blev en uppenbarelse där det kristna livet fick en ny dimension. Varje rörelse gav uppenbarelse över den mångfasetterade välsignelse och utrustning Gud ville ge sitt folk. I varje period då himlen öppnade sig och nya dimensioner av Guds gåvor visade sig, var det många som öppnade sina hjärtan och tog emot. Men varje period hade också kritiker, som med all kraft ställde diagnoser och bedömde det som skedde. Tyvärr är kritiska röster ofta en faktor som trasar sönder det som var gott och orsakar att fokuseringen hamnar på det som inte var helt sunt. Allt som Gud gör har en mänsklig baksida. Han har valt att arbeta genom vanliga människor, detta är naturligtvis en risk!

En av de senaste händelserna vi kunnat läsa om (någon kanske har varit där fysiskt) är den andliga rörelsen som bröt ut på universitetet i Asbury i Kentucky den åttonde februari i år. En rörelse som präglades av en bön och lovsång och som fortsatte dag och natt i några veckor. Rörelsen betecknades av stark närvaro av den helige Ande där livsförvandlande beslut togs och människor blev helade. Denna rörelse och flera tidigare liknande rörelser har väckt hunger hos kristna från övriga delar av landet och världen. Under veckorna i Kentucky beräknas cirka femtiotusen människor från hela världen ha besökt platsen och rörelsen har spridit sig till andra skolor runt om landet.

Varför den ebbade ut har jag ingen kunskap om, men en orsak var enligt skolledningen att en andlig förnyelse måste vara utåtriktad och sprida sig till andra. Denna rörelses frukt var bland annat att väcka hunger efter att söka Gud och avskilja tid för bön och lovsång. Det är alltid en viss sorg när en rörelse ebbar ut, men då måste vi minnas det Gud gjorde och sträva efter att behålla det som deponerades in i oss. Efter tio år besökte Roberts Liardon Uppsala under två dagar i november. När han kom till Uppsala som ung fick hans liv med Gud en ny dimension genom det han mötte.

Liardons budskap var att tacka Gud för det som deponerades in under de starka åren då trosrörelsen drog in i Sverige. Inte gå tillbaka, utan ta med det goda in i framtiden. Gud har lovat att beröra och drabba Sverige med en andlig väckelse. Väckelsen börjar med dig och mig. Låt oss öppna våra liv för den helige Ande och alla dimensioner som redan är uppenbarade. Det vi fått måste få spridning och ge frukt. Det är nödvändigt, Sverige behöver det!