Prenumerationsvillkor

Nyhetstidningen Inblick erbjuds genom tre huvudsakliga prenumerationstjänster:

PAPPER, fysisk tidning levererad av Postnord.

DIGITAL, elektronisk tidning tillgänglig via app eller inloggning på hemsida.

TALTIDNING, tidning som blir uppläst med talsyntesspelare levererad av Myndigheten för Tillgängliga Medier. För att kunna få tillgång till TALTIDNING måste prenumeranten ha någon form av läsnedsättning. Det kan till exempel vara synnedsättning, dyslexi, afasi eller en funktionsnedsättning som gör det svårt att hålla eller bläddra i en tidning.

De två sistnämnda tjänsterna kan mot en mindre tilläggsavgift fås som komplement till PAPPER.
Utgivning

Tidningen utkommer med 99 utgåvor (104 nr) per år enligt den på hemsidan publicerade utgivningsplanen. Regional fördröjning av leverans med en extra dag sker enligt nu gällande postförordning för postnummer 62000-62999, 77000-98999. Leverans av digital tidning, samt TALTIDNING sker kl 04.00 utgivningsdagen.
Prenumerationsformer

Tillsvidareprenumeration:

En tillsvidareprenumeration innebär att tidningen levereras enligt avtalad betalperiod till dess kunden säger upp den. För att inte ny betalperiod ska uppstå måste kundservice meddelas senast samma dag som betalperioden tar slut. Prenumerationsavgiften betalas i förskott. Observera att utebliven betalning inte gäller som uppsägning.

Tidsbestämd prenumeration:

Tidningen levereras endast den period som är angiven på prenumerationsavin. Om kunden vill fortsätta prenumerationen och undvika avbrott i leveransen behöver Inblick få besked minst en vecka före periodens utgång.
Autogiro

För prenumeration som betalas via autogiro dras månadsavgiften på avtalat datum för innevarande månadsperiod, som räknas löpande månadsvis från startdatum, och gäller tillsvidare fram tills uppsägning. Uppsägningstid är en månad. Beroende på avtal så kan debiteringsdagen vara den 15:e, 20:e, 25:e eller 27:e. Finns inte kontotäckning på debiteringsdagen görs upp till tre nya försök på efterföljande bankdagar. I övrigt gäller den information som medföljer i utskicket av medgivandeblanketten. Om inte korrekt ifyllt medgivande på beställd autogiroprenumeration inkommer från kunden inom två månader så omvandlas den till löpande helårsprenumeration med fakturabetalning.
Betalning

Betalning ska ske senast på fakturan angiven betalningsdag. En dryg månad innan utgående betalperiod skickas förnyelseavi ut. Vid utebliven betalning har Inblick rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader. Alla priser och avgifter som anges är inklusive moms. Eventuell prisförändring aviseras i tidningen och genomförs vid närmast följande betalperiod.

Återbetalning av redan inbetalt belopp medges ej vid uppsägning av prenumeration innan prenumerationens slutdatum. Vid dödsfall så omvandlas återstående del av förbetald period till gåvoprenumeration, i första hand till make/maka, i andra hand enligt efterlevandes önskemål.
Leveransstörning

Eventuellt uteblivna tidningsexemplar ersätts antingen med att Inblick skickar ut samma nummer på nytt eller med framflyttning av prenumerationsperioden med motsvarande antal nummer som tidningen uteblivit. Undantag gäller för omständigheter som Inblick ej råder över, så kallat Force Majeure, som t.ex. väder, strejk, naturkatastrofer, krig etc. Anmälan om utebliven tidning ska göras inom en vecka efter att störningen uppstått för att ersättning ska utgå. Detta görs till kundtjänst eller via Inblicks webbformulär. Tidningen kan tyvärr inte lämna någon leveransgaranti.
Tillfällig adress

Inblick erbjuder tillfällig adressändring inom Sverige kostnadsfritt, förutsatt att beställningen mottagits av kundtjänst minst en vecka innan ändringen ska träda i kraft. Den tillfälliga adressändringen måste gälla minst två veckor. Det är kundens ansvar att åter kontakta kundtjänst när det är dags att återgå till ordinarie adress.


Ändring av adress m.m.

Om kunden vill göra ändringar rörande sin prenumeration, t.ex. adressändring, ändring av betalningsperiod, anmälan till autogiro m.m., ska kundtjänst kontaktas. Tänk på att det är kundens ansvar att anmäla adressändring vid flytt, då Inblick inte nödvändigtvis får besked från Postnord om detta. Tidningar som hamnat på inaktuell adress eftersom Inblick inte fått adressändring ersätts ej.
Utlandsprenumeration

Vid utlandsprenumeration av PAPPER tillkommer utlandsporto. Inblick reserverar sig för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i mottagarlandet. TALTIDNING kan endast tillhandahållas via app för utlandsprenumeration.


Uppehåll

Begäran om uppehåll i prenumerationen ska vara Inblick tillhanda senast en vecka innan för att garanterat gå igenom vid önskat datum. Ett tillfälligt uppehåll måste vara på minst två veckor. Ett uppehåll kan maximalt hållas under tre månader i följd.


Uppsägning

Kunden kan när som helst säga upp sin tillsvidareprenumeration, och då löper den vidare tills den förbetalda perioden är slut. Observera att kunden måste säga upp prenumerationen för att den ska avslutas. Utebliven betalning betraktas inte som en uppsägning.
Ångerrätt

Kunden har rätt att frånträda avtalet enligt distansköpslagen om prenumerationen tecknats via internet eller telefon. Ångerrätten gäller i 14 dagar och räknas från och med den dag kunden tecknade prenumerationen. Om kunden vill använda sin ångerrätt ska Inblicks kundtjänst kontaktas.

Prenumerationsavgiften minus avdrag för de nummer kunden erhållit kommer då att betalas tillbaka av Inblick snarast. För det fall kunden ännu inte betalat sin faktura krediterar Inblick kunden med avdrag för de nummer som levererats. Det vill säga kunden är alltid skyldig att betala för de tidningar som levererats. Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt.

Eventuella startpremier returneras på kundens bekostnad.

Ångerrätt gäller ej vid tecknande av prenumeration på plats vid event eller liknande.


Integritetspolicy

För information om vår hanteraring av personuppgifter hänvisas till vår integritetspolicy(länk http://www.inblick.se/om-inblick/integritetspolicy )
Villkorsändring

Inblick förbehåller sig rätten att ändra dessa prenumerationsvillkor. Villkorsförändringar gäller från närmast följande betalperiod.
Kontakta gärna oss på kundtjänst!

Du är välkommen att kontakta kundtjänst via mejl:

info@inblick.se eller telefon: 0476 – 132 70.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙